RING GERNE 86 57 21 15

DMF’s almindelige betingelser vedrørende møbeltransport og opbevaring

Ved FIRMAET forstås møbeltransportfirmaet / opbevaringsfirmaet, som er medlem af DMF.

Ved KUNDEN forstås ejeren, som respektive den, der på ejerens vegne – eller i øvrigt legitimeret hertil af denne – bestiller flytningen eller opbevaringen.​

 

FÆLLES BETINGELSER FOR MØBELTRANSPORT OG OPBEVARING

1. Vilkår

Vilkår, som ikke fremgår af nærværende betingelser, eller af særlig skriftlig aftale mellem parterne, kan ikke gøres gældende.

2. Ansvar

a. Firmaet bærer ansvaret som fragtfører.

b. Firmaet er dog kun ansvarlig for bortkomst eller skade, som skyldes fejl eller forsømmelser hos firmaet eller det af dette antagne mandskab. Firmaet er således f.eks. ikke ansvarlig for tab, der skyldes force majeure eller godsets egen beskaffenhed (herunder at godset ikke kan tåle påvirkninger, der normalt forekommer under møbeltransport og opbevaring).

c. Firmaet er ikke ansvarlig for angreb af skadedyr af nogen art, som ikke kan tilregnes firmaets forhold.

d. Kunden har pligt til skriftligt at gøre firmaet opmærksom på, at der er tale om særligt værdifuldt gods, såsom antikviteter, kunstgenstande, malerier, orientalske tæpper, m.v., guld, sølv, ædle stene og pengerepræsentativer.

e. Firmaet er uden ansvar for bortkomst eller skade, der skyldes behandling, nedpakning, læsning, stuvning, aflæsning og udpakning foretaget af kunden eller personer, der handler på dennes vegne.

3. Erstatning

a. Firmaets erstatningspligt begrænses til genanskaffesesprisen umiddelbart inden skaden indtrådte, idet affektionsværdien eller anden særlig værdi ikke erstattes, medmindre firmaet på kundens opfordring udtrykkeligt i aftalen har påtaget sig et videregående ansvar for nøje specificerede genstande.

b. Erstatningen kan ikke overstige det af kunden dokumenterede tab og kan højst andrage 50.000 kr. for et enkelt kolli eller indholdet af en flyttekasse og max. 2 mio. kr. pr. flytteopgave, medmindre firmaet på kundens opfordring udtrykkeligt i aftalen har påtaget sig et videregående ansvar.

Hvis flere kolli omfatter effekter, der tilsammen kan betragtes som en enhed (f.eks. et service), er firmaet kun ansvarlig for ét kolli. Bortkommer eller beskadiges enkelte dele af en sådan enhed, har firmaet intet ansvar for en mulig værdiforringelse af selve enheden, medmindre særlig skriftlig aftale er truffet herom.

c. Når erstatning for fuld nyværdi er betalt, overgår ejendomsretten til det bortkomne/beskadigede gods til firmaet.

d. I stedet for kontant erstatning kan firmaet efter aftale med kunden levere nye effekter, identiske med de bortkomne/beskadigede, eller efter aftale med kunden lade udføre en håndværksmæssig korrekt reparation af beskadigelserne.

4. Reklamationer

Krav om erstatning bør skriftligt tilstilles firmaets kontor. Ved synlige mangler skal reklamationen sendes straks, i andre tilfælde uden ugrundet forsinkelse og senest 14 dage efter henholdsvis flytningens afslutning eller godsets udlevering.

5. Sagsanlæg/værneting

Sag mod firmaet skal anlægges i den retskreds, hvor firmaet har hjemsted. I forbrugeraftaler dog ved firmaets eller forbrugerens værneting.

SÆRLIGE BETINGELSER VEDRØRENDE MØBELTRANSPORT

6. Transportopgavens omfang

a. Transporten omfatter, med mindre andet er aftalt, ned- og opbæring, kørsel samt løs anbringelse af flyttegodset efter kundens anvisning på den nye plads. Af- og påmontering foretages kun ifølge særlig aftale.

b. Firmaet leverer mod betaling de til nedpakningen nødvendige kasser, jfr. punkt 8 c.

c. Særskilt aftale må træffes, hvis kunden ønsker ind- og udpakning foretaget af firmaet, eller hvis transporten omfatter genstande, der vejer over 250 kg.

7. Transport af farligt gods

a. Modtages farligt gods til transport, skal kunden give firmaet nøjagtige skriftlige oplysninger, om hvori faren består og om de forsigtighedsregler, som skal iagttages.

8. Betaling for møbeltransport

a. Tilbud er gældende i 8 dage fra afgivelse og sker på basis af de på tilbudsdagen gældende arbejdslønninger, takster, fragter og valutakurser m.v. Prisberegningen starter og slutter på flyttefirmaets domicil.

b. Firmaet opkræver fragtbetaling ved arbejdets afslutning, medmindre andet er særskilt aftalt.

c. I tilbud indarbejdes efter aftale betaling for levering af flyttekasser, ind- og udpakning, transport af tunge genstande over 250 kg, unormale udgifter p.g.a. særligt vanskelige adgangstrapper og tilkørselsforhold samt kontante udlæg og omkostninger i forbindelse med transporten, forsikringstegning, attester, toldbehandlinger, evt. pladsleje, færgebilletter, bropenge.

d. Firmaet har tilbageholdelsret for den aktuelle fragt i ikke aflæsset (udleveret) gods svarende til det indbo, som dækker det aktuelle fakturabeløb.

e. Hvis en bestilt flytning på grund af forhold, som kunden er ansvarlig for, ikke kan udføres som aftalt, skal flyttefirmaet være berettiget til at få dækket dokumenteret tab det måtte lide, idet vederlaget dog ikke kan overstige den aftalte pris for flytningen.

Denne bestemmelse træder dog ikke i kraft, såfremt ændringen af det aftalte skyldes forhold, som kunden bevisligt ikke har kunnet undgå, og hvis følger kunden var ude af stand til at hindre, og kunden har meddelt firmaet dette senest 24 timer og ved virksomhedsflytninger senest 3 hverdage før den aftalte tid for flytningens begyndelse.

SÆRLIGE BETINGELSER FOR UDENLANDSFLYTNINGER

9. Generelt

Udover førnævnte fælles og særlige betingelser gælder ved udenlandsflytninger:

a. Kunden erklærer med sin underskrift på ordrebekræftelsen, at der ikke befinder sig toldpligtigt eller ulovligt gods i indboet (f.eks. tobak, spiritus, pornografi, narkotika, våben, m.v.).

b. Jfr. Punkt 8 a forbeholder firmaet sig ret til en regulering af den aftalte pris, såfremt der 8 dage efter tilbudsdagen sker udefra kommende ændringer med hensyn til takster, fragter, afgifter og valutakurser, og snarest muligt informerer kunden om dette. Betaling ved udlandsflytninger sker før på- eller aflæsning af godset, medmindre andet er særskilt aftalt.

c. Bestemmelsen i punkt 8 e er ligeledes gældende for udenlandsflytninger, dog således, at meddelelse om, at flytningen ikke skal/kan gennemføres, må være tilgået firmaet med en rimelig frist i forhold til den konkrete flytteopgave.

SÆRLIGE BETINGELSER VEDRØRENDE OPBEVARING

10. Generelt.

a. Firmaets magasin er grundmuret med fast tag og bygningsforsikret.

b. Gods, der er udsat for hurtig fordærvelse, farligt gods, eller gods, som kan påføre andet hos firmaet opbevaret gods skade, modtages ikke til opbevaring, medmindre der træffes udtrykkelig skriftlig aftale herom.

c. Skulle sådant gods uden firmaets vidende være blevet oplagret, hæfter kunden efter dansk rets almindelige erstatningsregler.

11. Forsikring

a. Opbevaret gods er ikke forsikret af firmaet for såvidt angår hændelige skader, men der kan tegnes forsikring via firmaet mod brand, indbrudstyveri og vandskade efter skriftlig aftale mod særskilt betaling.

b. Holder kunden selv godset forsikret, opgives forsikringsse

Vi er selvfølgelig en del af disse brancheorganisationer: